تقاضای انتشار متن کامل و تفصیلی گزارش ملی سیلاب

جناب آقای دکتر واعظیرئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری موضوع: گزارش کامل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛با احترام، همانگونه که …

تقاضای انتشار متن کامل و تفصیلی گزارش ملی سیلاب ادامه مطلب