اعضاء شورای نظارت و داوری

اصلی
عاتقه‌سادات موسوی(دبیر)/AtegheSaadaat Mousavi
پوریا فرهش/Pouria Farhesh
بابک مغازه‌ای/Babak Maghazei
علی‌البدل
سیدحسین درجوش/SeyedHossein Dorjoosh