تماس با ما

دبیر شورای هماهنگی
محمد اله‌موتی/Mohamad Alamouti ۰۹۱۲۲۸۳۳۲۵۵
دبیر شورای نظارت و داوری
عاتقه‌سادات موسوی/AtegheSaadaat Mousavi ۰۹۱۲۵۵۱۸۴۰۳